Privacyverklaring Groen Licht Veldwerk en Groen Licht Verkeersadviezen

Datum: 29 juni 2018

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Groen Licht BV (h.o.n. Groen Licht Verkeersadviezen) en Verkeer&Data BV (h.o.n. Groen Licht Veldwerk), uw persoonsgegevens gebruikt. Beide bedrijven worden hierna gezamenlijk genoemd: Groen Licht.

Verwerking persoongegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatiegegeven (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.

Groen Licht verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de diensten die Groen Licht levert, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand en haar werkstudentenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Groen Licht ter verwerving en uitvoering van overeenkomsten. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

Groen Licht verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer en overige persoonsgegevens die aan Groen Licht worden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan Groen Licht persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Groen Licht, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers en de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Groen Licht aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Groen Licht zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Links

Groen Licht kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Groen Licht is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Groen Licht raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u Groen Licht verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar f.visser@groenlicht.com. Groen Licht zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Groen Licht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Groen Licht maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Groen Licht verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Groen Licht op via f.visser@groenlicht.com. Groen Licht is als volgt te bereiken:
Adres : Rosmolenplein 58, 5014 ET Tilburg
Kamer van Koophandel: 18033133 (Groen Licht BV h.o.n. Groen Licht Verkeersadviezen) en 18060143 (Verker&Data BV h.o.n. Groen Licht Veldwerk)
Telefoon: 013-5442458
E-mailadres: f.visser@groenlicht.com

Groen Licht kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 juni 2018.